محصولات دسته بندی " عکاسی کودک "

چاپ عکس و شاسی100*70
چاپ عکس و شاسی100*70

با آنکه فلاش های استودیویی در زمان پرتابه، مقدار زیادی اشعه ماورایی بنفش تولید می کنند که عامل اصلی سرطان پوست هستند، اما ما در سها از فلاشهای مناسب عکاسی موزه ای استفاده کرده ایم که تمامی اشعه ماورای بنفش تولیدی آن حذف شده و خانواده های گرامی می توانند با خیالی آسوده در آتلیه از کودک خود عکاسی کنند.با آنکه فلاش های استودیویی در زمان پرتابه، مقدار زیادی اشعه ماورایی بنفش تولید می کنند که عامل اصلی سرطان پوست هستند، اما ما در سها از فلاشهای مناسب عکاسی موزه ای استفاده کرده ایم که تمامی اشعه ماورای بنفش تولیدی آن حذف شده و خانواده های گرامی می توانند با خیالی آسوده در آتلیه از کودک خود عکاسی کنند.

موجود نیست

چاپ عکس وشاسی  60*90
چاپ عکس وشاسی 60*90

با آنکه فلاش های استودیویی در زمان پرتابه، مقدار زیادی اشعه ماورایی بنفش تولید می کنند که عامل اصلی سرطان پوست هستند، اما ما در سها از فلاشهای مناسب عکاسی موزه ای استفاده کرده ایم که تمامی اشعه ماورای بنفش تولیدی آن حذف شده و خانواده های گرامی می توانند با خیالی آسوده در آتلیه از کودک خود عکاسی کنند.با آنکه فلاش های استودیویی در زمان پرتابه، مقدار زیادی اشعه ماورایی بنفش تولید می کنند که عامل اصلی سرطان پوست هستند، اما ما در سها از فلاشهای مناسب عکاسی موزه ای استفاده کرده ایم که تمامی اشعه ماورای بنفش تولیدی آن حذف شده و خانواده های گرامی می توانند با خیالی آسوده در آتلیه از کودک خود عکاسی کنند.

موجود نیست

چاپ عکس و شاسی 50*70
چاپ عکس و شاسی 50*70

با آنکه فلاش های استودیویی در زمان پرتابه، مقدار زیادی اشعه ماورایی بنفش تولید می کنند که عامل اصلی سرطان پوست هستند، اما ما در سها از فلاشهای مناسب عکاسی موزه ای استفاده کرده ایم که تمامی اشعه ماورای بنفش تولیدی آن حذف شده و خانواده های گرامی می توانند با خیالی آسوده در آتلیه از کودک خود عکاسی کنند.با آنکه فلاش های استودیویی در زمان پرتابه، مقدار زیادی اشعه ماورایی بنفش تولید می کنند که عامل اصلی سرطان پوست هستند، اما ما در سها از فلاشهای مناسب عکاسی موزه ای استفاده کرده ایم که تمامی اشعه ماورای بنفش تولیدی آن حذف شده و خانواده های گرامی می توانند با خیالی آسوده در آتلیه از کودک خود عکاسی کنند.

موجود نیست

چاپ عکس وشاسی  40*60
چاپ عکس وشاسی 40*60

با آنکه فلاش های استودیویی در زمان پرتابه، مقدار زیادی اشعه ماورایی بنفش تولید می کنند که عامل اصلی سرطان پوست هستند، اما ما در سها از فلاشهای مناسب عکاسی موزه ای استفاده کرده ایم که تمامی اشعه ماورای بنفش تولیدی آن حذف شده و خانواده های گرامی می توانند با خیالی آسوده در آتلیه از کودک خود عکاسی کنند.با آنکه فلاش های استودیویی در زمان پرتابه، مقدار زیادی اشعه ماورایی بنفش تولید می کنند که عامل اصلی سرطان پوست هستند، اما ما در سها از فلاشهای مناسب عکاسی موزه ای استفاده کرده ایم که تمامی اشعه ماورای بنفش تولیدی آن حذف شده و خانواده های گرامی می توانند با خیالی آسوده در آتلیه از کودک خود عکاسی کنند.

موجود نیست

چاپ عکس 20*30
چاپ عکس 20*30

با آنکه فلاش های استودیویی در زمان پرتابه، مقدار زیادی اشعه ماورایی بنفش تولید می کنند که عامل اصلی سرطان پوست هستند، اما ما در سها از فلاشهای مناسب عکاسی موزه ای استفاده کرده ایم که تمامی اشعه ماورای بنفش تولیدی آن حذف شده و خانواده های گرامی می توانند با خیالی آسوده در آتلیه از کودک خود عکاسی کنند.

موجود نیست

چاپ عکس شاسی 20*30
چاپ عکس شاسی 20*30

با آنکه فلاش های استودیویی در زمان پرتابه، مقدار زیادی اشعه ماورایی بنفش تولید می کنند که عامل اصلی سرطان پوست هستند، اما ما در سها از فلاشهای مناسب عکاسی موزه ای استفاده کرده ایم که تمامی اشعه ماورای بنفش تولیدی آن حذف شده و خانواده های گرامی می توانند با خیالی آسوده در آتلیه از کودک خود عکاسی کنند.

موجود نیست

چاپ عکس شاسی 20*25
چاپ عکس شاسی 20*25

با آنکه فلاش های استودیویی در زمان پرتابه، مقدار زیادی اشعه ماورایی بنفش تولید می کنند که عامل اصلی سرطان پوست هستند، اما ما در سها از فلاشهای مناسب عکاسی موزه ای استفاده کرده ایم که تمامی اشعه ماورای بنفش تولیدی آن حذف شده و خانواده های گرامی می توانند با خیالی آسوده در آتلیه از کودک خود عکاسی کنند.

موجود نیست

چاپ عکس 20*25
چاپ عکس 20*25

با آنکه فلاش های استودیویی در زمان پرتابه، مقدار زیادی اشعه ماورایی بنفش تولید می کنند که عامل اصلی سرطان پوست هستند، اما ما در سها از فلاشهای مناسب عکاسی موزه ای استفاده کرده ایم که تمامی اشعه ماورای بنفش تولیدی آن حذف شده و خانواده های گرامی می توانند با خیالی آسوده در آتلیه از کودک خود عکاسی کنند.

موجود نیست

چاپ عکس شاسی16*21
چاپ عکس شاسی16*21

با آنکه فلاش های استودیویی در زمان پرتابه، مقدار زیادی اشعه ماورایی بنفش تولید می کنند که عامل اصلی سرطان پوست هستند، اما ما در سها از فلاشهای مناسب عکاسی موزه ای استفاده کرده ایم که تمامی اشعه ماورای بنفش تولیدی آن حذف شده و خانواده های گرامی می توانند با خیالی آسوده در آتلیه از کودک خود عکاسی کنند.

موجود نیست

چاپ عکس 16*21
چاپ عکس 16*21

با آنکه فلاش های استودیویی در زمان پرتابه، مقدار زیادی اشعه ماورایی بنفش تولید می کنند که عامل اصلی سرطان پوست هستند، اما ما در سها از فلاشهای مناسب عکاسی موزه ای استفاده کرده ایم که تمامی اشعه ماورای بنفش تولیدی آن حذف شده و خانواده های گرامی می توانند با خیالی آسوده در آتلیه از کودک خود عکاسی کنند.

موجود نیست

چاپ عکس شاسی13*18
چاپ عکس شاسی13*18

با آنکه فلاش های استودیویی در زمان پرتابه، مقدار زیادی اشعه ماورایی بنفش تولید می کنند که عامل اصلی سرطان پوست هستند، اما ما در سها از فلاشهای مناسب عکاسی موزه ای استفاده کرده ایم که تمامی اشعه ماورای بنفش تولیدی آن حذف شده و خانواده های گرامی می توانند با خیالی آسوده در آتلیه از کودک خود عکاسی کنند.

موجود نیست

چاپ عکس 13*18
چاپ عکس 13*18

عکاسی کودک نیز همانند عکاسی از نوزادان به علت لطافت موضوع که کودکان هستند، کمی با دیگر شاخه های آن متفاوت است. در اینجا علاوه بر دانش، خلاقیت و نگاه هنری، تجربه و ظرافت در عمل هم نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. بهره گیری از دکورهای متنوع هم تنها تا آنجایی کمک خواهد کرد که لطافت و ناب بودن سوژه را تحت تاثیر قرار ندهد. به همین منظور در آتلیه عکاسی کودک لیماژ، بیشتر چیدمان های ساده و ناب مدنظر هستند تا با اجتناب از آشفتگی بصری، کودک در مراتب پائین تری از توجه قرار نگیرد.با آنکه فلاش های استودیویی در زمان پرتابه، مقدار زیادی اشعه ماورایی بنفش تولید می کنند که عامل اصلی سرطان پوست هستند، اما ما در سها از فلاشهای مناسب عکاسی موزه ای استفاده کرده ایم که تمامی اشعه ماورای بنفش تولیدی آن حذف شده و خانواده های گرامی می توانند با خیالی آسوده در آتلیه از کودک خود عکاسی کنند.

موجود نیست

آلبوم دیجیتال 50*50
آلبوم دیجیتال 50*50

آلبوم دیجیتال را از آن جهت آلبوم دیجیتال می خوانند که چون فرایند عکاسی آن با دوربین عکاسی دیجیتال ، طراحی آن تماما با نرم افزارهای رایانه ای و چاپ آن با دستگاه های دیجیتال بوده و پروسه ای تماما دیجیتال است و دیگرمانند گذشته صنعت آنالوگ در این موضوع دخالتی ندارد.همان آلبوم بسیار بزرگی است که توسط آتلیه و استودیوی عکس به کودک و داماد یا مشتری تحویل داده میشود که تمامی نامها مانند آلبومکودک،ژورنال کودک،آلبوم دیجیتال کودک، دارای یک معنی هستند که در کل میتوان آنرا آلبوم کودک نامید و متفاوت بودن آن ها نسبت به سایر عکسهای آلبومی،اندازه این آلبوم هاست یعنی اندازه واقعی این آلبوم ها از شصت سانتی متر عرض و ارتفاع سی سانتی متر شروع و در ابعاد بزرگتر نیز طراحی میگردند،البته کوچکتر از این ابعاد هم میتوان طراحی نمود اما در اصل این آلبوم ها از اندازه گفته شده شروع میشوند.معمولا البوم های دیجیتال از تنوع متریال بسیار زیادی برخوردار هستند. از ان جمله میتوان به نوع جلد که شامل پلکسی، چرمی، آهن ربایی، کیفی و … اشاره کرد. همینطور برگه های البوم دیجیتال میتوانند از نوع های مختلفی همچون کاغذ سیلک، کاغذ متالیک ، کاغذ سیلور و غیره اشاره کرد

موجود نیست

آلبوم دیجیتال40*40
آلبوم دیجیتال40*40

آلبوم دیجیتال را از آن جهت آلبوم دیجیتال می خوانند که چون فرایند عکاسی آن با دوربین عکاسی دیجیتال ، طراحی آن تماما با نرم افزارهای رایانه ای و چاپ آن با دستگاه های دیجیتال بوده و پروسه ای تماما دیجیتال است و دیگرمانند گذشته صنعت آنالوگ در این موضوع دخالتی ندارد.همان آلبوم بسیار بزرگی است که توسط آتلیه و استودیوی عکس به کودک و داماد یا مشتری تحویل داده میشود که تمامی نامها مانند آلبومکودک،ژورنال کودک،آلبوم دیجیتال کودک، دارای یک معنی هستند که در کل میتوان آنرا آلبوم کودک نامید و متفاوت بودن آن ها نسبت به سایر عکسهای آلبومی،اندازه این آلبوم هاست یعنی اندازه واقعی این آلبوم ها از شصت سانتی متر عرض و ارتفاع سی سانتی متر شروع و در ابعاد بزرگتر نیز طراحی میگردند،البته کوچکتر از این ابعاد هم میتوان طراحی نمود اما در اصل این آلبوم ها از اندازه گفته شده شروع میشوند.معمولا البوم های دیجیتال از تنوع متریال بسیار زیادی برخوردار هستند. از ان جمله میتوان به نوع جلد که شامل پلکسی، چرمی، آهن ربایی، کیفی و … اشاره کرد. همینطور برگه های البوم دیجیتال میتوانند از نوع های مختلفی همچون کاغذ سیلک، کاغذ متالیک ، کاغذ سیلور و غیره اشاره کرد

موجود نیست

آلبوم دیجیتال 30*40
آلبوم دیجیتال 30*40

آلبوم دیجیتال را از آن جهت آلبوم دیجیتال می خوانند که چون فرایند عکاسی آن با دوربین عکاسی دیجیتال ، طراحی آن تماما با نرم افزارهای رایانه ای و چاپ آن با دستگاه های دیجیتال بوده و پروسه ای تماما دیجیتال است و دیگرمانند گذشته صنعت آنالوگ در این موضوع دخالتی ندارد.همان آلبوم بسیار بزرگی است که توسط آتلیه و استودیوی عکس به کودک و داماد یا مشتری تحویل داده میشود که تمامی نامها مانند آلبومکودک،ژورنال کودک،آلبوم دیجیتال کودک، دارای یک معنی هستند که در کل میتوان آنرا آلبوم کودک نامید و متفاوت بودن آن ها نسبت به سایر عکسهای آلبومی،اندازه این آلبوم هاست یعنی اندازه واقعی این آلبوم ها از شصت سانتی متر عرض و ارتفاع سی سانتی متر شروع و در ابعاد بزرگتر نیز طراحی میگردند،البته کوچکتر از این ابعاد هم میتوان طراحی نمود اما در اصل این آلبوم ها از اندازه گفته شده شروع میشوند.معمولا البوم های دیجیتال از تنوع متریال بسیار زیادی برخوردار هستند. از ان جمله میتوان به نوع جلد که شامل پلکسی، چرمی، آهن ربایی، کیفی و … اشاره کرد. همینطور برگه های البوم دیجیتال میتوانند از نوع های مختلفی همچون کاغذ سیلک، کاغذ متالیک ، کاغذ سیلور و غیره اشاره کرد

موجود نیست

البوم دیجیتال کودک 20*30
البوم دیجیتال کودک 20*30

آلبوم دیجیتال را از آن جهت آلبوم دیجیتال می خوانند که چون فرایند عکاسی آن با دوربین عکاسی دیجیتال ، طراحی آن تماما با نرم افزارهای رایانه ای و چاپ آن با دستگاه های دیجیتال بوده و پروسه ای تماما دیجیتال است و دیگرمانند گذشته صنعت آنالوگ در این موضوع دخالتی ندارد.همان آلبوم بسیار بزرگی است که توسط آتلیه و استودیوی عکس به کودک و داماد یا مشتری تحویل داده میشود که تمامی نامها مانند آلبومکودک،ژورنال کودک،آلبوم دیجیتال کودک، دارای یک معنی هستند که در کل میتوان آنرا آلبوم کودک نامید و متفاوت بودن آن ها نسبت به سایر عکسهای آلبومی،اندازه این آلبوم هاست یعنی اندازه واقعی این آلبوم ها از شصت سانتی متر عرض و ارتفاع سی سانتی متر شروع و در ابعاد بزرگتر نیز طراحی میگردند،البته کوچکتر از این ابعاد هم میتوان طراحی نمود اما در اصل این آلبوم ها از اندازه گفته شده شروع میشوند.معمولا البوم های دیجیتال از تنوع متریال بسیار زیادی برخوردار هستند. از ان جمله میتوان به نوع جلد که شامل پلکسی، چرمی، آهن ربایی، کیفی و … اشاره کرد. همینطور برگه های البوم دیجیتال میتوانند از نوع های مختلفی همچون کاغذ سیلک، کاغذ متالیک ، کاغذ سیلور و غیره اشاره کرد

موجود نیست

البوم دیجیتال20*20
البوم دیجیتال20*20

آلبوم دیجیتال را از آن جهت آلبوم دیجیتال می خوانند که چون فرایند عکاسی آن با دوربین عکاسی دیجیتال ، طراحی آن تماما با نرم افزارهای رایانه ای و چاپ آن با دستگاه های دیجیتال بوده و پروسه ای تماما دیجیتال است و دیگرمانند گذشته صنعت آنالوگ در این موضوع دخالتی ندارد.همان آلبوم بسیار بزرگی است که توسط آتلیه و استودیوی عکس به کودک و داماد یا مشتری تحویل داده میشود که تمامی نامها مانند آلبومکودک،ژورنال کودک،آلبوم دیجیتال کودک، دارای یک معنی هستند که در کل میتوان آنرا آلبوم کودک نامید و متفاوت بودن آن ها نسبت به سایر عکسهای آلبومی،اندازه این آلبوم هاست یعنی اندازه واقعی این آلبوم ها از شصت سانتی متر عرض و ارتفاع سی سانتی متر شروع و در ابعاد بزرگتر نیز طراحی میگردند،البته کوچکتر از این ابعاد هم میتوان طراحی نمود اما در اصل این آلبوم ها از اندازه گفته شده شروع میشوند.معمولا البوم های دیجیتال از تنوع متریال بسیار زیادی برخوردار هستند. از ان جمله میتوان به نوع جلد که شامل پلکسی، چرمی، آهن ربایی، کیفی و … اشاره کرد. همینطور برگه های البوم دیجیتال میتوانند از نوع های مختلفی همچون کاغذ سیلک، کاغذ متالیک ، کاغذ سیلور و غیره اشاره کرد

موجود نیست

آلبوم دیجیتال 16*21
آلبوم دیجیتال 16*21

آلبوم دیجیتال را از آن جهت آلبوم دیجیتال می خوانند که چون فرایند عکاسی آن با دوربین عکاسی دیجیتال ، طراحی آن تماما با نرم افزارهای رایانه ای و چاپ آن با دستگاه های دیجیتال بوده و پروسه ای تماما دیجیتال است و دیگرمانند گذشته صنعت آنالوگ در این موضوع دخالتی ندارد.همان آلبوم بسیار بزرگی است که توسط آتلیه و استودیوی عکس به کودک و داماد یا مشتری تحویل داده میشود که تمامی نامها مانند آلبومکودک،ژورنال کودک،آلبوم دیجیتال کودک، دارای یک معنی هستند که در کل میتوان آنرا آلبوم کودک نامید و متفاوت بودن آن ها نسبت به سایر عکسهای آلبومی،اندازه این آلبوم هاست یعنی اندازه واقعی این آلبوم ها از شصت سانتی متر عرض و ارتفاع سی سانتی متر شروع و در ابعاد بزرگتر نیز طراحی میگردند،البته کوچکتر از این ابعاد هم میتوان طراحی نمود اما در اصل این آلبوم ها از اندازه گفته شده شروع میشوند.معمولا البوم های دیجیتال از تنوع متریال بسیار زیادی برخوردار هستند. از ان جمله میتوان به نوع جلد که شامل پلکسی، چرمی، آهن ربایی، کیفی و … اشاره کرد. همینطور برگه های البوم دیجیتال میتوانند از نوع های مختلفی همچون کاغذ سیلک، کاغذ متالیک ، کاغذ سیلور و غیره اشاره کرد

موجود نیست

آلبوم دیجیتال 18*13
آلبوم دیجیتال 18*13

آلبوم دیجیتال را از آن جهت آلبوم دیجیتال می خوانند که چون فرایند عکاسی آن با دوربین عکاسی دیجیتال ، طراحی آن تماما با نرم افزارهای رایانه ای و چاپ آن با دستگاه های دیجیتال بوده و پروسه ای تماما دیجیتال است و دیگرمانند گذشته صنعت آنالوگ در این موضوع دخالتی ندارد.همان آلبوم بسیار بزرگی است که توسط آتلیه و استودیوی عکس به کودک یا مشتری تحویل داده میشود که تمامی نامها مانند آلبوم عروس،ژورنال عروس،آلبوم دیجیتال کودک دارای یک معنی هستند که در کل میتوان آنرا آلبوم کودک نامید و متفاوت بودن آن ها نسبت به سایر عکسهای آلبومی،اندازه این آلبوم هاست یعنی اندازه واقعی این آلبوم ها از شصت سانتی متر عرض و ارتفاع سی سانتی متر شروع و در ابعاد بزرگتر نیز طراحی میگردند،البته کوچکتر از این ابعاد هم میتوان طراحی نمود اما در اصل این آلبوم ها از اندازه گفته شده شروع میشوند.معمولا البوم های دیجیتال از تنوع متریال بسیار زیادی برخوردار هستند. از ان جمله میتوان به نوع جلد که شامل پلکسی، چرمی، آهن ربایی، کیفی و … اشاره کرد. همینطور برگه های البوم دیجیتال میتوانند از نوع های مختلفی همچون کاغذ سیلک، کاغذ متالیک ، کاغذ سیلور و غیره اشاره کرد

موجود نیست

فروشگاه های دسته بندی " عکاسی کودک "


فروشگاهی وجود ندارد